Menu
Cart 0
Abmauj Voice of Praise #2 (DVD)

Abmauj Voice of Praise #2 (DVD)

  • $ 10.00


This is a collection of the Abmauj Christians singing praise songs in China, volume 2.  Produce by Suab Xaa Moo Zoo Productions.  Dlaim dluab moog kev nuav yog cov ntseeg Moob Abmauj paab 2 kws pet tau moog ntsib.  Puab nyob rua yaav roob sab.  Zag nuav peb moog nrug puab nyob hab noj uake tau ib nub ib mos tseem.  Puab tog txais peb zoo kawg nkaus le.  Txawm yog peb ib leeg tsi paub ib leeg lug los lug ntawm tug Tswv Yexus lub npe peb suavdlawg yeej yog ib tse.  Puab kev hu nkauj yog ib yaam kws txhawb tau kuv tug dlaag zug rua saab kev ntseeg heev.  Kuv ca sab has tas dlaim dluab moog kev nuav yuav txhawb tau mej suavdlawg txujkev ntseeg hab tshwjxeeb yog txujkev hu nkauj qhuas Vaajtswv moog lawm ib theem ntxiv.

We Also Recommend